Visionbloggen

Avtalsuppföljningar – har du som är upphandlare tid med det?

Idag startar Upphandlingsdagarna, en mötesplats för alla som arbetar med offentlig upphandling. Vision är på plats med monter på konferensen. I år har vi har fokus på upphandlares förutsättningar att följa upp de krav som ställs i upphandlingar.

Upphandling är ett samhällspolitiskt styrmedel. Det ger politiker möjligheter att visa vägen och att ställa schysta krav. Ett styrmedel som i offentlig sektor innebär 600 – 800 miljarder om året. Stora summor som omsätts och som sätter ljuset på uppföljningar och vikten av avtalsuppföljning.

Enligt EU-praxis strider det mot likabehandlings-principen och mot ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande att ställa krav som inte kan kontrolleras. En myndighet ska kunna kontrollera att avtalet följs. Avtalsuppföljning är alltså en naturlig del i upphandlingsprocessen. Ändå är det enbart 14 procent av upphandlarna som anser att de har stora möjligheter till uppföljning och utveckling i arbetet. Det visar Visions undersökning Upphandlares villkor och förutsättningar från 2015.

Dessvärre vet alla i upphandlingsbranschen, såväl upphandlande myndigheter som leverantörer att det finns stora brister i uppföljningen. Riskerna är därför stora att uteblivna avtalsuppföljningar ger tomma löften. Leverantörer kan lova stort och hålla tunt. Leverantörer kan ostraffat leverera sämre kvalitet än det som ålagts dem. De kan också slarva med att genomföra sina delar av föreskrivna eller planerade verksamheter. Om ingen avtalsuppföljning sker riskeras att framtida leverantörer i kommande upphandlingar inte respekterar eller lever upp till de krav som ställs.

Bristerna i avtalsuppföljning har flera olika orsaker. En av dem är brist på personella resurser. Upphandlare beskriver en vardag med hög arbetsbelastning och alltför pressad arbetssituation. Dagliga och mer akuta arbetsuppgifter ges företräde framför det mer långsiktiga uppföljningsarbetet. En annan orsak är att det ofta saknas rutiner och processer för hur uppföljningen ska gå till. Ytterligare en orsak kan vara bristande intern samverkan mellan olika enheter eller funktioner.

Offentliga avtal ska utföras av leverantörer som uppfyller sina skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter. De ska erbjuda god arbetsmiljö och goda villkor för de anställda. De ska också ta samhälleligt ansvar för ett hållbart samhälle. Det är viktigt för de enskilda arbetstagarna, men det handlar också om allmänhetens förtroende för hur den offentliga sektorn tar ansvar för hur offentliga medel används. De ska förstås leverera de tjänster och varor som de har lovat. Därför är avtalsuppföljning viktigt.

Vad anser du behövs för att uppföljningar ska genomföras? Är du på Upphandlingsdagarna? Kom förbi vår monter och prata uppföljning med mina kollegor och mig.

Rekommendera artikeln till en vän: