Visionbloggen

Kategori: Avtal

Nytt avtal – nya utsikter

Nu har vi fått ett nytt avtal. För mig finns ett dominerande strategiskt syfte. Det är att vi nu kan frigöra oss från industrins löneökningstakt. Industrinormen som gällt för lönebildningen i Sverige allt sedan 1997 har visserligen bidragit till höjda reallöner under en räcka av år, men den har också cementerat de felaktiga löneskillnaderna mellan […]

Kategori:

Förhandlingarna fortsätter måndag kväll

Vi har haft täta möten med SKL under hela måndagen, gällande både löneavtalet och de allmänna villkoren. Under dagen har vi gjort några framsteg som gör att vi tycker att vi på ett bra sätt lyckats framföra våra behov av åtgärder för att utveckla den lokala tillämpningen av lönesystemet. Det känns som att SKL har […]

Kategori:

Löneavtalet – Interna resonemang under söndagen

Lördagens förhandlingar med SKL om innehåll och innebörd i löneavtalet  var framåtsyftande och förde med sig en hel del ganska intressanta saker som vi behöver diskutera internt i förbundet; i styrelsen och i avtalsgruppen samt med vår samarbetspartner, SSR. Syftet med våra resonemang är att bestämma hur vi ska gå vidare i arbetet med SKL. Vårt främsta […]

Kategori:

Förhandlingarna fortsätter under lördagen

Nu är det lördag och förhandlingarna fortsätter med täta kontakter. Vi lägger i dag störst koncentration på löneavtalet. Vi vill försöka få till stånd ett målinriktat partsgemensamt arbete för att utveckla de lokala lönesättningsprocesserna. Vårt fråmsta syfte är att våra medlemmar ska känna att lönesamtalet har bra kvalitet och medlemmen haft inflytande över sin egen […]

Kategori:

Ökat tryck i förhandlingarna

Nu är takten i förhandlingarna ganska hög. Träffarna avlöser varandra torsdag och fredag. Avtalet inom industrin har lossat våra förtöjningar och både vi och arbetsgivarna satsar på ett nytt avtal så fort det kan vara möjligt. För vår del har vi alltjämt fokus på att förbättra den lokala tillämpningen av löneavtalet, på jour- och beredskapsfrågorna […]

Kategori:

Långt avtal i industrin – Bra!

Så fick industrin ett nytt avtal med några inslag som är bra även för oss: en sjätte månad med föräldrapenningtillägg, en delpensionslösning, och allra bäst, ett långt, treårigt, avtal. Vi behöver nu i några år jobba enträget och konsekvent för att förbättra tillämpningen av vårt lönesystem och höja kvaiteten i lönesamtalet. Varje individ ska få sin […]

Kategori:

Avtalsförhandlingarna fortsätter in i april

Just nu sitter hela arbetsmarknaden i spänd väntan på ett nytt avtal inom industrin. Hur kan det komma att se ut? Detta är, med bara ett par dagar kvar av mars, ännu alldeles oklart. Industriavtalet behöver vara klart innan vi kan slutföra våra förhandlingar inom kommuner och landsting. Det innebär att vi inte kommer att […]

Kategori:

Bra förutsättningar för de lönesättande cheferna

Den lönesättande chefen är den viktigaste kuggen i vårt lönesystem. Det är i samtalet med den lönesättande chefen som det avgörs om den enskilda individen tycker att lönesystemet fungerar eller ej. Många arbetsgivare är alldeles för klåfingriga och ger inte chefen det öppna mandat som jag tycker att en bra tillämpning av lönesystemet kräver. Cheferna […]

Kategori:

Visions avtal ska passa alla medlemmar.

Jag sitter och funderar över om huruvida ett enda löneavtal, lika för alla, är bra för Visions medlemmar. Vi har medlemmar tvärs över hela hierarkin, i alla verksamheter, och trots att vi tror att alla medlemmar har något gemensamt gentemot den gemensamma arbetsgivaren, så är det nog ändå så att jag tycker mig se att […]

Kategori:

Diskussion om löneavtalet

Nu har vi träffat SKL i den speciella arbetsgrupp som ska prata om löneavtalet och hur det tillämpas ute på arbetsplatserna. Det känns viktigt att vi tillsammans kan få fler att förstå att löneprocesserna egentligen pågår året runt. LÖnen ska sättas utifrån varje individs arbetsuppgifter, utveckling i yrket och arbetsresultat. Då behövs det kontinuerlig dialog […]

Kategori: