Visionbloggen

Från #sjuktstressigt till schysta villkor

Vargtimmar i vånda, hjärtklappning, glömd mobil eller utbrott på ungarna. Jag bär sällan hög stress på ett behagligt sätt trots att jag ligger långt ifrån farliga nivåer. Det läget når dessvärre allt fler medarbetare i socialtjänsten. Skadorna som dessa personer riskerar till följd av sin arbetssituation är bokstavligt talat livshotande.

Vision har sammanställt fakta kring sjukskrivningar för personalen i socialtjänsten. De yrken som har allra högst andel startade sjukfall till följd av stress är de som kräver högre utbildning, innebär mycket kontakt med människor och är nästan uteslutande kvinnodominerade.

Sedan 2010 har antalet nya sjukskrivningar till följd av stress bland socialsekreterare ökat med nästan 70 procent. Kontinuiteten i verksamheten minskar vilket ytterst drabbar människor som söker stöd hos sociala verksamheter.

Resonemangen över anledningarna till situationen kan göras både långa och komplexa men går också att korta ner till en kort mening. Obalans mellan krav och resurser.

Det behöver inte vara såhär. Det är faktiskt inte länge sedan socialarbetare klassades som friska yrken. Dit måste vi tillbaka.

  • Trenden som innebär att Visions medlemmar som arbetar i kvinnodominerade välfärdsyrken blir sjuka av stress ska brytas senast 2017
  • Antalet nya sjukskrivningar till följd av stress i dessa grupper ska halveras till år 2020. På sikt är målet att ingen medarbetare i välfärden ska bli sjuk av stress på jobbet.

För att nå dit krävs aktivt arbete från alla inblandade parter. Det handlar om att synliggöra arbetsbelastning, att verksamheten får en balans mellan krav och resurser. Det är också viktigt att omgående hejda den omfattande personalomsättningen inom socialtjänsten – fler kollegor är avgörande.

Vision presenterar idag flera konkreta förslag för vad som kan göras på just din arbetsplats. Tveka inte att skriva om du har ytterligare exempel. För nu vi måste hjälpas åt så att inte fler blir sjuka av stress. Medarbetare som arbetar inom välfärden ska ha ett schyst arbetsliv. Kring det kan Vision aldrig kompromissa.

  1. En modell för att mäta arbetsbelastning. Regeringen bör ge ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att bjuda in arbetsmarknadens parter till ett arbete kring en nationell modell för att bedöma om verksamheter lever upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.
  2. Rätt använd kompetens. Varje profession behöver bättre förutsättningar att ägna sig åt de arbetsuppgifter de har särskild kompetens att utföra.
  3. Fler kollegor med hjälp av nya välfärdsmiljarder. Politiker i kommuner, landsting och regioner måste se till att regeringens tillskott på tio miljarder kronor per år till kommunerna leder till fler medarbetare och chefer i socialtjänsten.
  4. Tillsvidareanställning ska vara norm. Arbetsgivarna ska så snart det är möjligt tillsätta alla vakanser, även om de är tillfälliga, med tillsvidareanställda.
  5. Använd överanställning som långsiktig strategi. Verksamheten bör planera sin personalförsörjning så att det finns resurser att hantera tillfälliga arbetstoppar och frånvaro med befintlig personal.
  6. Garanterad introduktion för nyanställda.
  7. Långsiktiga lönesatsningar. Arbetsgivarna behöver göra långsiktiga satsningar för att få personalen att stanna kvar inom socialtjänsten.

Neutrala avslutningssamtal
Orsakerna till att en person väljer att avsluta sin anställning kan vara oändligt många. Samtidigt har de som lämnar värdefull kunskap om arbetsvillkor och förutsättningar på arbetsplatsen som kan vara till nytta för arbetsgivaren. Inte minst utifrån ambitionen att identifiera strukturella brister i verksamheten och hur de kan åtgärdas. Det kan vara lättare att prata om vissa saker för en neutral part, till exempel en person från personal- eller HR-avdelningen, än för sin närmaste chef. Inte minst eftersom medarbetare vet att även chefer har tuffa förutsättningar i sitt arbete. Vision anser att personal/HR- avdelningarna ska få i uppdrag att ha uppföljningssamtal/avslutsamtal med de personer som väljer att sluta sina arbeten.

Rekommendera artikeln till en vän: