Visionbloggen

HBTQ-rättigheter och kunskapsluckor

Samtidigt som World Pride 2017 är i full gång här i Madrid pågår ett europeiskt fackligt möte om HBTQI-personers rättigheter på arbetsplatsen. Mötet kommer resultera i en deklaration där medlemmarna i det europeiska fackliga HBTQI-nätverket förnyar sina åtaganden att på bred front arbeta för jämlikhet och icke-diskriminering i sina respektive länder.

HBTQ-rättigheter är utan tvekan en facklig fråga. Vi vet att många utsätts för diskriminering på jobbet eller inte vågar vara öppna på arbetsplatsen i rädsla för att utsättas för diskriminering eller trakasserier, men vi vet också för lite. En av de viktiga punkterna i deklarationen handlar om att våra organisationer ska åta sig att arbeta med kunskapshöjning och medvetandegörande kring HBTQI-frågor i våra organisationer, framförallt på arbetsplatsnivå, med ett särskilt fokus på diskriminering kopplad till könsidentitet.

Just nu pågår hemma i Sverige en utredning om transpersoners levnadsvillkor som kommer att redovisas i oktober 2017. Ett av utredningens uppdrag är att kartlägga vilka hinder som finns för transpersoners möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet. I en rapport från Folkhälsomyndigheten från 2015 anger över hälften av transpersonerna att deras arbetsförmåga eller vardag är begränsad i någon grad på grund av fysisk eller psykisk sjukdom. Andelen arbetslösa är också högre än i befolkningen i genomsnitt. Det finns dock i övrigt mycket begränsad kunskap om transpersoners situation på arbetsmarknaden och i arbetslivet och utredningen kommer förhoppningsvis att bidra till att fylla kunskapsluckorna.

Det var först 2009 som könsöverskridande identitet och uttryck infördes som en diskrimineringsgrund i den svenska diskrimineringslagen. Genom nya regler i diskrimineringslagen för det förebyggande arbetet, s.k. aktiva åtgärder, som blev gällande den 1 januari i år är alla arbetsgivare nu dessutom skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter utifrån samtliga diskrimineringsgrunder i lagen. Det ställer krav på såväl arbetsgivaren som oss fackförbund att öka vår kunskap, men ger också en bra utgångspunkt att driva arbetet framåt.

För att kunna bidra till det förebyggande arbetet på våra arbetsplatser och uppfylla åtagandet om kunskapshöjning och medvetandegörande i deklarationen vill vi gärna ta er hjälp att peka ut vilka frågor och metoder som är viktigast för oss att arbeta med framöver. Därför kommer Vision också att finnas på plats på flera av sommarens olika Pridefiranden för att ta del av era berättelser. Det går också att lämna berättelser, erfarenheter eller förslag på vår hemsida: vision.se/beratta eller på Twitter med hashtag #visionpride

 

Rekommendera artikeln till en vän: