Visionbloggen

Orostecken från kommuner och landsting – upp till bevis nu!

I fredags genomförde vi det sista av fyra seminarier tillsammans med SKL riktade till lokala arbetsgivare och förtroendevalda. Ambitionen var att tillsammans ge de centrala parternas syn på viktiga faktorer för genomförandet av nästa års lönerevision där avtalet saknar centralt angivna nivåer. Arbetsgivarna har fått en stor makt och ett stort ansvar över lönebildningen lokalt och vår förväntan är att de ska leva upp till det ansvaret genom väl genomförda analyser av det lokala löneökningsbehovet, genom att ge våra medlemmar löneökningar som speglar det arbete som utförts under det senaste året.

Vi har goda erfarenheter av liknande avtal på andra områden där arbetsgivaren klarar av att leva upp till våra förväntningar och nu är det upp till bevis för kommuner och landsting.  

Därför blir jag orolig när jag redan i de första dagarna i november får samtal från besvikna förtroendevalda som signalerar att deras arbetsgivare meddelat att löneökningsutrymmet landar på mellan 1 och 2 procent (jämfört med 2,4 % i den privata sektorn). Och motiveringen till det är inte goda analyser som visar att löneläget för våra medlemsgrupper är så gott jämfört med andra arbetsgivare att det inte behövs mer pengar, eller att våra medlemmar gjort ett mindre gott arbete eller någon annan av de faktorer som vi menar att löneavtalet bygger på.

Istället verkar det handla om att budgetutrymmet är intecknat av andra satsningar. På större fastighetsinvesteringar, eller generella sparbehov då man vill hålla nere kommunalskatten. Kort sagt verkar man använda lönerna som ett sätt att frigöra medel till andra satsningar eller spara pengar.  

Vi ser inte alls att det är i linje med avsikten i löneavtalet. Har våra medlemmar gjort ett gott arbete och bidragit till att nå verksamhetens mål (vilket vi vet är fallet, Visions medlemmar gör ett fantastiskt jobb i medborgarnas tjänst) så förväntar vi oss en god löneutveckling efter samma principer som när vi hade lägsta nivåer i de centrala avtalen. Besparingar och effektiviseringsbehov får arbetsgivarna i första hand använda andra verktyg för att uppnå. Lönesättningen är inte ett instrument för att spara pengar utan för att strategiskt styra medarbetarnas arbete så man når uppsatta verksamhetsmål och för att belöna goda insatser. 

Så jag hoppas att det jag fått höra är engångsföreteelser och det just nu görs samtal hos arbetsgivarna med lönesättande chefer och medarbetare som ligger till grund för en god analys av löneökningsbehov, att lönestruktur och lönebild analyseras, att diskussioner förs mellan arbetsgivare och fackliga företrädare kring hur vi strategiskt tillsammans ser till att lönerevisionen blir ett sätt att förbättra verksamheten. Vi har, som sagt, med det här avtalet gett arbetsgivarna stor makt och stort ansvar, det är dags att leva upp till det nu!

Kategori:
 • Thomas

  ”Arbetsgivarna har fått en stor makt och ett stort ansvar över lönebildningen lokalt och vår förväntan är att de ska leva upp till det ansvaret genom väl genomförda analyser av det lokala löneökningsbehovet, genom att ge våra medlemmar löneökningar som speglar det arbete som utförts under det senaste året. ”….
  Herregud, är det detta vi skall berätta om för medlemmarna, när dom frågar vad vi gör i facket…
  För några år sedan avsade vi oss rätten att löneförhandla och meddelade våra medlemmar att dom får förhandla själva, utan att känna till kollegors löner… Nu förhandlar vi inte ens centralt, utan låter arbetsgivaren sätta valfria löner. Vision nöjer sig med att uttrycka ”förväntan” över att det blir bra….

 • Karl Lundberg

  Tack för kloka kommentarer. Det är säkerligen så att avtalskonstruktionen har förbättringspotential. Vi behöver göra ett gediget utvärderingsarbete av de kommande två åren för att identifiera dessa. En fortsatt analys av avtalets effekter på de strukturella löneskillnaderna är absolut en del av det utvärderingsarbetet.
  Under tiden är det värt att tillägga att vi för diskussioner med SKL om signalerna ovan. De delar vår syn på hur lönebildningsprocessen bör gå till och är beredda att ta ett ansvar för vårt gemensamma avtal, även om det i slutändan alltid blir de enskilda arbetsgivarnas agerande som vi måste kunna ställa till svars.

 • Marianne

  Som jag ser det finns alla verktygen idag, men få har något ansvar och en övergripande medvetenhet, om sin personalvård
  Det finns massor av pengar som slösas bort på inhyrd personal etc, att utveckling och utbildning av sin personal, är god ekonomi, som på lång sikt lönar sig, det finns inte i de yrkesgrupper, som man bör satsa extra på för att hålla en god ekonomi, arbetsmiljö,friskvård osv.
  Mycket arbete läggs på lönesamtalen idag, som i grund inte leder till utveckling eller någon högre lön för det arbete du utför, utan tar tid som inte genererar något av större värde och kan även upplevas kränkande för en del
  Chefen har inte befogenheter och kan vara i låst position, något som bara står på ett papper och som snabbt ska gås igenom helst på fem minuter, vilket kan leda till frustration från både chefer och medarbetare
  Sjukhusen idag har stor personalbrist och snart i alla yrkeskattegorier, och varför ska ungdomarna söka sådana arbeten idag
  Kvinnor är missgynnade och med det även männen, och finns verkligen rätt person på rätt plats?
  Man borde räkna ut hur mycket kvinnor och män förlorar varje månad, för att de är just är kvinnor/män och jobbar i landstinget, som har obetydliga utbildning/utvecklingsmöjligheter på sin arbetsplats, vem satsar på dem som faktiskt betalar priset och de betalar ju faktiskt lika hög skatt, om inte mer ibland, och bidrar som alla andra i samhället
  När ska vi få till ett smart-avtal som ordet garanterad Arbetsglädje och ordet garanterad Yrkesstolthet i fokus
  När ska de i landstinget få sin friskvård,utveckling, lön efter prestation och ett hållbart arbetsliv och skattas för det goda arbete de faktiskt gör idag
  Som jag ser det så har vi en väldig uppförsbacke, med en fattig arbetsgivare och som blek och färglös i samtalen upp till våra politiker, de som ska ta kloka och ansvarsmedvetna beslut för både kvinnor och män

 • Lars G Ek

  Löneavtalet kräver ansvarsfulla parter men finns dom inte så blir det skit av det hela. Allt måste styras av en långsiktig medveten lönestrategi och med tanke på landstingens stora behov av akademiskt utbildad arbetskraft så kommer löneutvecklingen för många av våra yrken att hamna i bakvatten. Arbetsgivaren sätter lön och vi lämnar allt till arbetsgivaren och uttrycker bara synpunkter. Detta är ingen avtalsmodell utan enbart en avsikt utan några som helst bindningar. Ansvaret för att ta hand om avsikten måste finnas och får inte störas av snöda ekonomiska villkor för då kommer vi ingenstans. Vi måste ha avtal med mera stuns kopplade till den verklighet vi lever i med hög kompetensförändring, rationaliseringar och produktionsförändringar samt marknadens konkurrensförhållanden. Vi måste också ha ett avtal som kommer till rätta med strukturella löneskillnader innan det blir fullständigt ”uppenbart” att kvinnor är missgynnade rakt igenom i vårt samhälle när det gäller lön både per månad och över tid.

 • Flitiga Lisa

  Det kan aldrig bli mer än max 2% i löneökning om arbetsgivaren avsätter endast just 2% i budgeten för nästa års löneökningar. Sen kan medarbetarna och förtroendevalda slå knut på sig själva bäst de vill. Vem tar den arbetsgivaren i örat?

  • Karl Lundberg

   Budgeten är naturligtvis ett viktigt styrinstrument men kopplingen mellan budget och faktiskt löneutfall är komplex och vi vet att utfallet för våra medlemmar inte nödvändigtvis landar på vad kommunen har budgeterat för kostnadsökning för alla anställda.

 • Tina Niinisalo

  Intressant att följa från ett chefsperspektiv denna gången. Mina kunskaper av hur avtalet följs och hanteras har inte förändrats av att byta sida från facklig till lönesättande chef. Avtalet behöver annan struktur med skarpare förbindelser för att detta skall fungera. Jag har sagt det förr…

  • Karl Lundberg

   Vore spännande att diskutera dina olika erfarenheter av processen beroende på perspektiv någon gång!

Rekommendera artikeln till en vän: