Visionbloggen

EU-kommissionen: Satsa på upphandlarna

EU-kommissionen är frustrerad över att inte möjligheterna tillvaratas att främja hållbar utveckling och ställa miljö- och arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling. För att det ska bli bättring uppmanar kommissionen medlemsländerna att satsa på de offentliga upphandlarna.

I somras avslutades äntligen den svenska lagstiftningsprocess som har pågått sedan 2014 och som syftat till att implementera de nya EU-direktiven om offentlig upphandling. I flera av remissrundorna har Vision påpekat att upphandlarna är nyckelpersoner för att reglerna ska få genomslag – reglerna innehåller många bra nyheter som gör att offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för positiv förändring, men innebär också att arbetet blir mer komplicerat för de som ska göra jobbet.

I en rapport från 2013 konstaterade Vision att det ofta brister i upphandlarnas förutsättningar: de strategiska frågorna prioriteras inte tillräckligt högt, det ges inte tillräckligt utrymme för uppföljning och utvärdering, det saknas politiskt stöd och det satsas inte tillräckligt på nödvändig kompetens. Sedan dess har alltså lagstiftningen ändrats och behovet av strategiskt arbete och kvalificerade bedömningar har ökat.

Ur Visions rapport ”Upphandla eller följa upp?”

  • Färre än var tionde, 6 procent, anser att det i stor utsträckning finns utrymme för kontinuerlig uppföljning av de upphandlade verksamheterna.
  • Drygt varannan, 55 procent, anser att det inte finns förutsättningar för ett strategiskt utvecklingsarbete i upphandlingsverksamheten.
  • Mer än hälften, 51 procent, anser att man inte har de förutsättningar som krävs för att bedriva upphandlingsverksamheten på ett bra sätt. Av dessa anger nio av tio bristande personella resurser samt åtta av tio för hög arbetsbelastning som anledningar.
  • Sju av tio anser att den politiska ledningen i kommunen inte prioriterar upphandlingsfrågor alls eller inte tillräckligt.

 

Nu får vi medhåll av självaste EU-kommissionen. Kommissionen konstaterar att EU-länderna årligen upphandlar för 2 biljoner euro och att det är viktigt att dessa pengar används på bästa möjliga sätt. Stora förhoppningar finns om att 2014 års direktiv ska underlätta den saken, men kommissionen tycker att det går för trögt. Sverige implementerade inte direktivet fullt ut förrän i somras, men vi är inte ens sämst i klassen – flera länder har ännu inte genomfört direktivet fullt ut.

En av ambitionerna med det nya EU-direktivet var att i större utsträckning använda andra urvalskriterier än enbart lägsta pris, exempelvis kvalitets-, miljö- eller arbetsrättsliga krav. Fortfarande är dock lägsta pris det avgörande kriteriet i 55% av upphandlingarna inom EU.

EU-kommissionen presenterade därför häromdagen ett paket med rekommendationer för att förbättra hanteringen av offentlig upphandling. En av de rekommendationer som kommissionen särskilt lyfter, bl a genom att göra en egen skrift om just detta, är att professionalisera upphandlingen och upphandlarna. Det krävs många gånger djupa specialistkompetenser både för att genomföra och följa upp en upphandling och kommissionen uppmanar därför länderna att se till att alla som arbetar med offentlig upphandling får en bra introducerande utbildning och därefter fortlöpande kompetensutveckling. Kommissionen vill även att staterna uppmuntrar initiativ för att utveckla bra it-stöd för offentlig upphandling och dessutom understryker man att det är viktigt att det strategiska arbetet utvecklas i samarbete med den politiska nivån och att upphandlarna känner ett tydligt stöd därifrån.

EU-kommissionen poängterar att det är viktigt att myndigheter är attraktiva arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal och går även så långt att man ger förslag på hur detta skulle kunna gå till. Några exempel på åtgärder som kommissionen vill se:

  • Utveckla goda karriärmöjligheter och tydliga karriärvägar
  • ”Motivational schemes”
  • Kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling
  • Certifieringssystem
  • ”Institutionella incitament”

Rekommendationen riktar till medlemsstaterna, men kommissionen poängterar tydligt den gäller alla som utför offentlig upphandling. Medlemsländerna ska rapportera tillbaka till kommissionen om vilka åtgärder man har vidtagit.

 

Här är länk till kommissionens sammanställning av de sex prioriteringarna: http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25612

Och här är den specifika rekommendationen om upphandlares professionalisering: http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25614

Visions rapport ”Upphandla eller följa upp?” https://vision.se/Opinion/rapporter/2013/Upphandla-eller-folja-upp/

 

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: